Nieuws:  klik hier voor het laatste nieuws

Symposium ‘Wat als je onderwijs ruimte geeft?’

31 mei 2017

Anders evalueren en verantwoorden

In een tijd waar de discussie over de Cito toets telkens weer oplaait, lijkt onderwijs haar pedagogische ruimte te verliezen. In die discussie waarin de landelijke ‘meetlat’ in ieder geval niet leidt tot een instrument dat het juiste beeld geeft over de toekomstige mogelijkheden van kinderen, wordt het tijd enthousiast te worden over waartoe onderwijs wel kan leiden. En hoe we dat zichtbaar maken, aantonen en verantwoorden.

Op woensdag 31 mei 2017 organiseert Hoge School Leiden het symposium ‘Wat als je onderwijs ruimte geeft?’ met Gert Biesta, Mien Segers en Annemieke Zwart. Een symposium over het belang van het ‘wat’ in het curriculum. Over assessment en toetsen als onderdeel van het leerproces en niet als sluitstuk. En over verantwoorden van goed onderwijs, waarin de school de ruimte neemt om te laten zien wat het onderwijs waard is.

Lees meer

 

 

Welkom

In Nederland kennen wij vrijheid van onderwijs. Dit houdt in dat scholen zelf mogen bepalen hoe ze hun onderwijs richten en inrichten, mits zij voldoen aan de minimale eisen die de wet hen voorschrijft. Voldoet een school aan die eisen, dan wordt deze erkend. Wil een school ook in aanmerking komen voor bekostiging, dan zijn er aanvullende voorwaarden. Een van de belangrijkste is dat een school zich openstelt voor toezicht van de Onderwijsinspectie. Dit geldt voor alle scholen.

Ruimte voor eigenheid
Het komt er feitelijk op neer dat scholen verantwoording afleggen aan ouders, medewerkers, bestuurders, andere stakeholders uit het veld en de Onderwijsinspectie; zowel naar de maatstaven van die Onderwijsinspectie, als naar de maatschappelijke verwachtingen én de eigen visie op goed onderwijs. In dat laatste, de eigen visie, schuilt de vrijheid van onderwijs en de ruimte voor eigenheid. Een school die staat voor haar visie, en gelooft in het eigen onderwijsconcept, wil in het kader van deze verantwoording iets bewijzen aan elk van de belanghebbende groepen aangaande de ontwikkeling van de kinderen en de school zelf. Dit geldt ook, en misschien nog meer, voor scholen met een vernieuwend onderwijsconcept.

Triband Verantwoorden
De uitdaging waar deze ‘andere’ scholen zich voor gesteld zien is dat de aspecten die zij van waarde achten voor de ontwikkeling van een kind tot volwaardig burger van onze maatschappij, zich niet makkelijk laten evalueren en meten met de algemeen gebruikelijke instrumenten. Output, de ‘opbrengst’ van onderwijs, wordt maar al te vaak pas als valide aanvaard wanneer deze met externe professionele toetsen gemeten kan worden. Maar die lenen zich daar niet voor. Met een CITO-toets is bijvoorbeeld niet te na te gaan of en in hoeverre een kind groeit in zelfbewustzijn en zelfvertrouwen. Dit is de reden dat de werkwijze van Triband Verantwoorden en de bijbehorende Verantwoordingsmatrix zijn ontwikkeld. Op deze officiële website over Triband Verantwoorden vinden scholen alle relevante informatie en tools om hun inspanningen te evalueren en verantwoording af te leggen aan de Inspectie en andere stakeholders.

Welkom
Bent u werkzaam op een school met een pedagogisch concept? Zit uw kind op een school met een vernieuwend concept? Of bent u om andere redenen belangstellend? Welkom! Heeft u na het tot u nemen van de informatie vragen, neemt u dan contact met ons op.